ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 18 990 Kč
skladem
naše cena 10 990 Kč
skladem
naše cena 9 990 Kč
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 15 490 Kč
skladem
naše cena 23 990 Kč
skladem
naše cena 17 490 Kč
skladem

KONTAKTY

MATOM spol.s r.o.
Krátká 1150/34
100 00 Praha 10-Strašnice
tel: +420 274 783 550
matom(a)matom.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

1. Údaje o dodavateli
Dodavatel

Matom spol.s r.o.

Krátká 1150/34, 100 00 Praha 10
IČ: 61250376 
DIČ: CZ61250376

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 29006, dne 16.5.1994Dodavatel je plátcem DPH.

Kontaktní údaje
Telefon: +420 274 783 550 
Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 4030009477/6800 

(dále jen "dodavatel")
2. Objednání zboží z www.matom-eshop.cz

Zboží uvedené na stránkách www.matom.cz je katalogem zboží elektro a jeho příslušenství. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky, či objednávky a dodavatel nezaručuje vždy dostupnost. 

Zboží zákazník vybere ze seznamu, vloží jej do košíku. Po výběru zboží vyplní objednávkový formulář. Vybere možnosti dopravy, možnosti platby a objednávku odešle. Odeslaná objednávka je závazná a pro její potvrzení bude zákazník kontaktován e-mailem popř. telefonicky.

Cena zboží je uvedena u každé položky včetně poplatku za recyklaci. Ceny za dopravu určuje dopravní ceník u výrobku, nebo u celkové objednávky. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků (recyklační poplatky, doprava, ...) a zákazník bude vyzván k jejich potvrzení.

Možnost zrušení objednávky 
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit a popřípadě nabídne alternativní řešení.


3. Zaslání zboží zákazníkovi

Po potvrzení objednávky bude zboží v nejbližší možné době připraveno k expedici. Zboží bude zasláno patřičnou přepravní službou (výběr zvolí dodavatel dle charakteru zboží) za poplatek stanovený v objednávce v nejbližší možné době, nebo po dohodě se zákazníkem.


Dodací lhůta objednávky

V obvyklých případech pokud je zboží skladem a objednáno a potvrzeno bude expedováno do 24hod nebo dle dohody. Pokud jsou okolnosti jiné, pak objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V ostatních případech bude dodavatel o dodací lhůtě zákazníka informovat.

Zboží se považuje za dodané doručením přepravní službou na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.
Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, nebo bude dle charakteru zboží určeno dodavatelem.

Způsob uhrazení ceny za zboží
Zákazník má několik možností plateb.
dobírka
bankovní převod (úhrada před expedicí zboží)
platební kartou (na prodejně)
V případě vyšší částky za zboží než 20.000,- Kč či většího množství nežli 1ks si dodavatel vyhrazuje právo změny způsobu uhrazení zboží na platbu převodem.

Zásilka se zbožím neobsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku. Ty jsou případně zasílány e-mailem včetně informací o přepravě. Záruční list bude dodán s výrobkem (pokud jej výrobce dodává a vyžaduje pro případnou opravu) nebo bude zaslán po prodlení 14-ti denní zákonné lhůty vrácení zboží. Instalace zboží ani následná montáž nejsou součástí kupní smlouvy, ale lze je dle dohody objednat.

Převzetí zboží
Zákazník je povinen okamžitě při převzetí zboží zkontrolovat jeho obsah i stav. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.
Podepsáním přepravního listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována e-mailem, nebo telefonicky. Tyto položky jsou v objednávce vždy povinné.

5. Záruční podmínky a případná reklamace zboží - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.
Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list , pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad, který je přiložen u dodaného zboží.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Zákazník má právo zboží zaslat do autorizovaného servisu, kde dojde k odbornému ohodnocení poškození zboží.

Reklamace
V případě, že se na zboží vyskytla v průběhu záruční doby vada, která nebyla způsobena zákazníkovým nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době zákazník právo na řádnou reklamaci zboží.

Postup reklamace
Nejjednodušší a nejrychlejší řešení je zaslání zboží do servisní síťě dané značky. Servis daného výrobku je na záručním listě nebo Vám ochotně sdělíme, nebo jej naleznete na www.najdiservis.cz.

Dalším postupem je zaslání zboží do sídla dodavatele. Od doby převzetí se počítá zákonná lhůta 30-ti dnů do doby odeslání opraveného zboží zpět zákazníkovi. V těchto případech hradí obojí poštovné zákazník.
Pokud zákazník nezašle zboží v originálním obalu, vystavuje se riziku, že bude při přepravě přepravní službou poškozeno. V tomto případě spadají veškeré škody na zákazníka.

Vyřízení reklamace
Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí nebo k uhrazení zaslání reklamovaného zboží.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

6. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.
Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, např. elektronicky na emailovou adresu info@matom.cz či písemně na adresu dodavatele.

Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol faktury a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesilateli.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.).

Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro komunikaci se zákazníkem a pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Na tyto kontakty je možno zasílat v budoucnu nabídky a jiné záležitosti spojené s nabídkou www.matom.cz. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a zákazníkem.